Regulamin

 

§1 Informacje ogólne

(1) Użytkownik zawiera umowę z CA Customer Alliance GmbH, zwanym dalej “Customer Alliance”, z siedzibą przy: Ullsteinstr. 130 Wieża B, 12109 Berlin. Dodatkowe informacje oraz dane z Rejestru Przedsiębiorstw, a także nazwisko upoważnionego przedstawiciela, znajdują się w stopce dokumentu.

(2) Customer Alliance wykonuje usługi wyłącznie na podstawie warunków określonych w niniejszym dokumencie. Warunki te są ważne dla wszystkich przyszłych kontaktów biznesowych, nawet jeśli nie będa każdorazowo potwierdzone.


 

§2 Przedmiot i cel umowy

(1) Umowa pomiędzy Customer Alliance a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą wysłania Potwierdzenia Zamówienia. Alternatywnie, umowa zostaje zawarta poprzez podpisanie umowy na piśmie lub wysłanie potwierdzenia zamówienia.

(2) Umowa pomiędzy Customer Alliance a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą wysłania Potwierdzenia Zamówienia. Alternatywnie, umowa zostaje zawarta poprzez podpisanie umowy na piśmie lub wysłanie potwierdzenia zamówienia.

(3) Przedmiotem umowy jest korzystanie z usług Customer Alliance. Customer Alliance oferuje hotelom, domom gościnnym, apartamentom wakacyjnym, domom wakacyjnym i podobnym przedsiębiorstwom możliwość umożliwienia gościom oceny działalności i usług oraz pokazanie tej oceny na stronie internetowej firmy. Oceny poniżej trzech punktów, będą podlegały procesowi medjacji przez okres 14 dni, w czasie których użytkownik może nawiązać kontakt z oceniającym przed publikacją. Ponadto Customer Alliance oferuje możliwość tworzenia ankiet konsumenckich i wysyłania ankiet do gości. W celu wysłania wiadomości e-mail, użytkownik musi wprowadzić wymagane dane do programu.

(4) Customer Alliance może zmienić lub poprawić wygląd swoich stron internetowych i grafiki w dowolnym momencie. Customer Alliance może wykonać aktualizacje oprogramowania i w ten sposób poszerzyć lub w inny sposób modyfikować istniejące usługi.

(5) Użytkownik uznaje, że zagwarantowanie 100% dostępności usług Customer Alliance jest technicznie niemożliwe. Customer Alliance ma jednak starać się zapewnić jak najwyższy poziom dostępności. W szczególności prace i konserwacja przeprowadzane w celu poprawy czasu oczekiwania, bezpieczeństwa i przepustowości systemu mogą skutkować zakłóceniami krótkoterminowymi lub czasową niedostępnością systemu.

(6) Użytkownik może korzystać z oprogramowania Customer Alliance do przetwarzania danych tylko pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.


 

§3 Koszty i płatności

(1) Szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów usług oraz kosztów poszczególnych pakietów można znaleźć na stronie internetowej Customer Alliance, jak również w ostatecznej wersji umowy Użytkownika.

(2) Płatność za pakiety usług należy regulować w momencie fakturowania. Płatność może być dokonana za pośrednictwem jednej z oferowanych metod płatności. W przypadku, gdy płatności, pomimo wywiązania się przez Customer Alliance z usług przewidzianych w umowie, nie zostaną zrealizowane, w szczególności w przypadku polecenia zapłaty, które nie może być pokryte, Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, które mogą z tego wyniknąć.

(3) Customer Alliance, umożliwia pobranie wszystkich faktur ze strony internetowej przez okres co najmniej jednego roku.

(4) Customer Alliance, w celu wyegzekowania zapłaty za usługi, może skorzystać z usług zaufanych stron trzecich:
1. W przypadku zaangażowania osób trzecich płatność Customer Alliance będzie uznana tylko wtedy, gdy określona kwota jest udostępniona przez osobę trzecią, tak że osoba trzecia ma nieograniczoną możliwość rozporządzania nią.
2. W przypadku zalegania z płatnością, Customer Alliance może złożyć wniosek do agencji windykacyjnej i może przekazywać uprawnionym osobom trzecim dane osobowe wymagane w celu realizacji roszczenia.


 

§4 Rozwiązanie Umowy

(1) Zarówno Użytkownik i Customer Alliance ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zawiadamiając o wypowiedzeniu co najmniej dziesięć dni roboczych przed końcem minimalnego okresu świadczenia usługi lub przed końcem przedłużonego okresu świadczenia usługi. W przypadku braku złożenia wypowiedzenia, umowa zostanie automatycznie przedłużona na okres równy poprzedniemu. Przepis ten nie ma wpływu na prawo obu stron do rozwiązania umowy z uzasadnionej przyczyny.

(2) Umowa może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie za pomocą faksu lub drogą pocztową.


 

§5 Odpowiedzialność

(1) Customer Alliance jest zobowiązany do pokrycia roszczeń wynikających z rażącego zaniedbania, złej woli lub oszustwa ze strony Customer Alliance, jego pracowników lub jego agentów.

(2) W przypadku zwykłego niedbalstwa, odpowiedzialność jest ograniczona do strat o charakterze naturalnym i możliwym do przewidzenia.

(3) Customer Alliance nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za negatywne oceny, zerwanie procedury mediacyjnej, a także jakiejkolwiek stagnacji lub spadku sprzedaży. Problemy wynikające z instalacji, możliwej awarii serwera i zdarzeń wynikających z tego samego są wyłączone z odpowiedzialności.


 

§6 Ochrona danych

(1) Customer Alliance stosuje się do niemieckiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz wytycznych europejskich w zakresie ochrony danych, zwłaszcza w zakresie nie udostępniania danych nieupoważnionym osobom trzecim.

(2) Więcej informacji można znaleźć w naszych klauzulach ochrony danych.


 

§7 Postanowienia końcowe

(1) Customer Alliance może, bez podania przyczyny, w uzasadnionych przypadkach wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Customer Alliance powiadomi Użytkownika o zmianach w Warunkach w sposób terminowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie kwestionuje ważności nowych warunków, w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia, uznaje się to za akceptację zmienionych warunków przez Użytkownika. Customer Alliance powiadomi Użytkownika o prawie Użytkownika do zaskarżenia zmian, oraz terminu zaskarżenia.

(2) Miejscem wykonania umowy jest zarejestrowana siedziba Customer Alliance.

(3) Miejscem jurysdykcji jest, o ile zezwala na to prawo, zarejestrowana siedziba Customer Alliance.

(4) Jedynym prawem właściwym dla umowy jest prawo niemieckie i zastosowania przepisów Międzynarodowego Prawa Cywilnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wyłączone.

(5) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy zostaną uznane za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, pozostałe zapisy umowy pozostają nienaruszone.


Te warunki są tłumaczeniem z wersji niemieckiej.